Jakość wykonania

Nadrzędnym celem działalności F.P.H.U. „Mr Max” jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
produkowanych wyrobów piekarskich i półcukierniczych, przez odpowiednią organizację pracy i dostarczenie srodków gwarantujących najwyższą ich jakość. Dlatego Najwyższe Kierownictwo Firmy w ramach ciągłego podnoszenia jakości wyrobów podjęło decyzjż o wdrożeniu i realizacji Systemu Zarzadzania HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), zgodnego z duńską norma DS 3027 E:2002 jako jednego z elementów kontroli jakości wyrobów. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego zgodnie z HACCP – to wymagania, które muszą być spełnione przez producentów żywnosci oraz ich dostawców, gwarantujące bezpieczeństwo wyborów piekarskich i pólcukierniczych, spełniające wymagania Klientów oraz obowiązujacych przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. W tym celu począwszy od zakupu, magazynowania, badania wypieku, ważenia, pakowania, magazynowania oraz sprzedaży wyrobów są one nadzorowane i kontrolowane w sposób systematyczny, i zaplanowany. Kontrola odbywa się w czasie procesów produkcyjnych w Magazynie i Dziale Produkcji, które poprzez swoje działania w sposób bezpośredni lub pośredni mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu.

System Zarzadzania HACCP w F.P.H.U. „Mr Max” objęte są wyroby piekarskie i półcukiernicze. Poprzez wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarzadzania HACCP wszelkieprocesy realizacji wyrobów są nadzorowane poprzez stosowanie podstawowych pięciu zasad tego systemu opracowanych wg Codex Alimentarius Comission z 1993 roku oraz National Advisory Commitee On Microbiological Criteria for Foods z 1992 roku:

1) Przeprowadzenie analizy zagrożeń. Przygotowanie listy etapów procesu, w których wystepują istotne zagrożenia i opisanie działań zapobiegawczych.
2) Zidentyfikowanie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP).
3) Ustalenie Granic Krytycznych dla działań zapobiegawczych związanych z każdym zidentyfikowanym
CCP.
4) Określenie wymagań dotyczących monitoringu CCP.
5) Określenie działań korygujacych, które muszą być podjęte w przypadku, gdy monitoring wykaże odchylenia od ustalonych granic krytycznych (CCP).

Działania te polegają na zogniskowaniu uwagi Przedsiebiorstwa na tych kolejnych warunkach procesu, które sa krytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnosciowego. W ten sposób Przedsiebiorstwo opracowało, opisało, wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania HACCP w celu zagwarantowania bezpiecznych produktów dla Klientów.

Pracownicy Firmy znają Polityke Bezpieczeństwa Żywnościowego i są w pełni świadomi swojej
odpowiedzialnosci za System Zarzadzania HACCP oraz bezpieczeństwo żywnosciowe wyrobów.